הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים דו משפחתי ברעננה

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים דו משפחתי ברעננה

הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע במבנה דו משפחתי, הידוע כחלקה 819/1 בגוש 6586 המצוי ברחוב לוי אשכול 27 ברעננה (להלן: "הנכס").

כל המעוניין להציע הצעה יגיש למשרדי כונס הנכסים, בכתובת המפורטת מטה, הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי הכונס ובאתר האינטרנט של המשרד (להלן: "ההצעה"). לסכום ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל ויחול, כאשר חובת תשלום המע"מ הינה על המציע.

את ההצעה יש להגיש למשרדי כונס הנכסים, בכתובת המפורטת מטה עד ולא יאוחר מיום 09.01.2020 בשעה 14:00, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה, ואשר תוקפה יהיה ל- 6 חודשים (להלן: "העירבון"). העירבון יהיה ערוך לפקודת כונס הנכסים.

כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.

ביקורים בנכס ייערכו ביום רביעי, 25.12.2019, מהשעה 12:00 ועד השעה 14:00 וביום חמישי, 02.01.2020, מהשעה 14:00 ועד השעה 16:00.

מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא, יחולט העירבון שהפקיד ו/או עירבון אחר שיחליף אותו כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו. אין בכך כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים להם זכאי כונס הנכסים על פי דין ו/או הסכם.

המידע בהזמנה זו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג כלשהו מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו.

הנכס יימכר במצבו המשפטי והפיסי (As Is) ובמקומו (where is). על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ובאחריותם הבלעדית, את הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבו המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני, וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או הנוגעים לנכס, לרבות אפשרויות ניצולו, המגבלות והתנאים החלים עליו. יובהר, כי הצעת המציע תוגש אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.

כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך, עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו, ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

מכירת הנכס כפופה לאישור הנושה המובטח וכן לאישור כבוד רשמת ההוצל"פ במסגרת תיק הוצל"פ מספר 525704-11-19 בלשכת ההוצל"פ בחדרה.

הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

תנאי המכר, יהיו בהתאם להוראות הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי כונס הנכסים, ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של כונס הנכסים.

לא ישולמו דמי תיווך.

יונתן סונדרס, עו"ד – כונס הנכסים

רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר,

כניסה D  קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

טל: 09-8357555; פקס: 09-8858326

דוא"ל: office@saunders-adv.co.il

אתר אינטרנט:  www.saunders-adv.co.il