הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי בית ומטבח

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי בית ומטבח

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת כלי בית ומטבח, כגון: סירים, מחבתות, תבניות, סכינים, קערות וכיו"ב  (להלן: "הציוד").

את הציוד ניתן יהא לראות במחסן במועד שיקבע על ידי כונס הנכסים.

הציוד ימכר במסגרת תיק פר"ק 43299-04-18 ומכירתו תהיה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו בכדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לציוד, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו. כונס הנכסים אינו אחראי למצבו של הציוד הנ"ל או לכל פגם בו, גלוי או נסתר, והוא יימכר על אחריות הרוכש, כפי שהוא AS IS WHERE IS)), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הציוד, מצבו המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו, הזכויות בו וכל יתר המגבלות והתנאים החלים עליו.

הצעות בכתב יש למסור למשרדו של עו"ד סונדרס, כונס הנכסים, על גבי טופס ההצעה, המצוי במשרד כונס הנכסים, עד ליום 10.06.2018 בשעה 12:00. לסכום ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל ויחול,  כאשר חובת תשלום המע"מ הינה על המציע.

את ההצעה יש להגיש בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית שתוקפה יהא ל- 6 חודשים בשיעור 10% מגובה ההצעה בצירוף מע"מ כדין לפקודת עו"ד יונתן סונדרס – כונס נכסים (להלן: "העירבון"). העירבון יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של כונס הנכסים. מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל חזרה את העירבון ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

תנאי המכר, הינם בהתאם להסכם המכר אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים.

כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הציוד לבעל ההצעה הגבוהה ביותר, ו/או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן כראות עיניו עם מציעים ועם אחרים, ו/או לערוך התמחרות בין המציעים, ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים, ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הח"מ טלפון: 09-8357555 פקס: 09-8858326

 יונתן סונדרס, עו"ד- כונס נכסים

טופס הצעה

מודעה הזמנה להציע הצעות

מכתב למתעניינים

רשימת ציוד