הצעה לרכישת שתי יחידות נופש מחוברות במלון "איילנד" בנתניה

  • שדרות בן עמי מספר 10, נתניה
  • 8252
  • 159

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת זכויות בשתי יחידות נופש מחוברות הידועות כיחידות 1501 ו- 1502 במלון "איילנד" בנתניה, גוש 8252 חלקה 159 (להלן: "הנכסים"),

הנכסים ימכרו בכינוס נכסים במסגרת תיק הוצאה לפועל מספר 506936-02-18 בלשכת ההוצאה לפועל בחדרה ומכירתם תהיה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.

המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו בכדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכסים, לרבות תיאורם, מצבם, שווים או כדאיות רכישתם. רכישת הנכסים תעשה על אחריות הרוכש, כפי שהם והיכן שהם AS IS WHERE IS)), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכסים, מצבם התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולם, הזכויות בנכסים וכל יתר המגבלות והתנאים החלים על הנכסים.

תמונות דירות הנופש

שמאות חלקית למתעניינים

טופס הצעה טייב

מכתב למתעניינים בנכס

העתק של נוסח ערבות בנקאית