הזמנה להציע הצעות לרכישת מבנה מסחרי, גוש 13940 חלק מחלקה 39, בראש פינה או לחילופין לרכישת המבנה הנ"ל, נכסיה ופעילותה של חברת סופר מעין בע"מ

הזמנה להציע הצעות לרכישת מבנה מסחרי, גוש 13940 חלק מחלקה 39, בראש פינה או לחילופין לרכישת המבנה הנ"ל, נכסיה ופעילותה של חברת סופר מעין בע"מ

בהתאם להחלטת כב' בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 21.11.18 (פר"ק 24968-11-18), מתכבדים בזאת – עו"ד יונתן סונדרס, כונס הנכסים על הזכויות במבנה המסחרי הידוע כגוש 13940 חלקה 39 תתי חלקות 3, 4, חלק מ-5, 6 עד 11 בראש פינה (להלן, בהתאמה: "הכונס", "המבנה"), ועו"ד ליאור מזור, הנאמן לכינוס פיקוח וניהול אספות הנושים של חברת סופר מעין בע"מ, ח.פ. 511631277 (להלן, בהתאמה: "הנאמן", "החברה") – להזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת המבנה ו/או לרכישת כלל נכסיה ופעילותה של החברה, ובכלל זה מלאי, ציוד ומוניטין (המבנה ו/או כלל נכסיה ופעילותה של החברה יקראו להלן יחד: "הממכר"):

 1. החברה מנהלת מזה שנים רבות סופר מרקט בראש פינה, לממכר מזון, מוצרי ניקיון, תמרוקים וכדומה, ובמסגרת זו משמשת כקמעונאית וסיטונאית מזון. נכסי החברה כוללים, בין היתר, ציוד, מלאי, רשימת לקוחות וכן מוניטין.
 2. לחברה זכויות בחלקים מהמבנה, חלקים אחרים הינם בבעלות פרטיים, וביניהם, בעל המניות בחברה. המבנה הנידון מהווה מבנה מסחרי, המשמש כסופר מרקט, וכולל שתי קומות ועליית גג, וממוקם בפינת הרחובות מעלה גיא אוני ודרך המרכז בראש פינה.
 3. למידע נוסף על המבנה ניתן לפנות למשרדו של הכונס, עו"ד סונדרס, על פי פרטיו הנקובים מטה. ואילו למידע נוסף על נכסים אחרים של החברה, למעט המבנה, וכן על פעילותה ניתן לפנות למשרדו של הנאמן, עו"ד מזור, על פי פרטיו הנקובים מטה.
 4. כאמור, ניתן להציע הצעות לרכישת המבנה בלבד ו/או לרכישת נכסי ופעילות החברה. בכל מקרה, יש להפריד בין התמורה המיוחסת למבנה לבין זו המיוחסת לפעילות ולנכסים האחרים של החברה, ובכלל זה למלאי ולמוניטין (גם לגבי כל אחד מאלו, תצוין התמורה המוצעת בגינם בנפרד).
 5. כל המעוניין לרכוש את המבנה או את המבנה יחד עם פעילות החברה ונכסיה האחרים, יגיש למשרדי הכונס, בכתובת המפורטת מטה, הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי הכונס. כל המעוניין לרכוש את פעילותה ונכסיה האחרים של החברה, ללא המבנה, יגיש הצעה כאמור למשרדי הנאמן (להלן: "ההצעות"). לסכום ההצעות יתווסף מע"מ כדין, ככל ויחול, כאשר חובת תשלום המע"מ הינה על המציע.
 6. את ההצעות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 12.12.18 בשעה 13:00, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי, בשיעור של 10% מסכום ההצעות כולל מע"מ, ואשר תוקפה יהיה ל-6 חודשים (להלן: "העירבון"). בכל מקרה, העירבון בגין חלק התמורה המיוחס למבנה יהיה ערוך לפקודת הכונס ואילו העירבון בגין חלק התמורה המיוחס לפעילות ולנכסים האחרים של החברה יהיה ערוך לפקודת הנאמן. ההצעות והעירבון יהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן.
 7. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא, יחולט העירבון שניתן על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק.
 8. המידע בהזמנה זו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג כלשהו מצד הכונס ו/או הנאמן בכל עניין הקשור בממכר, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו.
 9. רכישת הממכר תיעשה על סמך מצבו של הממכר כפי שהוא והיכן שהוא (AS IS WHERE IS). על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ואחריותם הבלעדית, את הממכר וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבו המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני (לרבות היתרי בניה), וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או נוגעים לממכר, לרבות המגבלות והתנאים החלים עליו. יובהר, כי הצעות המציע תוגשנה אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.
 10. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים על זכותם לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך, עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או עם כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו, ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצאו לנכון ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. תינתן עדיפות להצעות אשר תתייחסנה לממכר בכללותו.
 11. הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
 12. מכירת הממכר כפופה לאישורו של כב' בית המשפט המחוזי בנצרת.

מכתב למתעניינים בנכס

שמאות חלקית למתעניינים

הזמנה להציע הצעות

טופס הצעה סופר מעין

יונתן סונדרס, עו"ד – הכונס

רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר,

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

טל': 09-8357555; פקס': 09-8858326

מייל: saunders@legal.co.il

אתר אינטרנט:www.saunders-adv.co.il

ליאור מזור, עו"ד – הנאמן

רח' שיבת ציון 21, חיפה

טל': 04-8660605; פקס': 04-6022984

מייל: karina@mazor-law.co.il

אתר אינטרנט: www.mazor-law.co.il