מחלקת כינוס נכסים

למשרד מחלקת כינוס נכסים במסגרתה מוצעים למכירה נכסים לרבות נכסי מקרקעין וכלי רכב.

כונס הנכסים אינו אחראי למצבם של הנכסים ו/או הרכבים או לכל פגם בהם, גלוי או נסתר והם יימכרו על אחריות הרוכש, במצבם היום (as is), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים.

הצעות בכתב יש למסור למשרד עד לשלושה ימים לפני מועד ההתמחרות בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 4 חודשים בשיעור 10% מגובה ההצעה לפקודת משרד יונתן סונדרס-חברת עורכי דין. סכום ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו בצורת פיצוי מוסכם ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של כונס הנכסים.

כונס הנכסים שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, או לנקוט בכל הליך מכירה שהוא לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או כל הליך אחר שימצא לנכון.

כונס הנכסים אינו מתחייב למכור איזה מן הרכבים לבעל ההצעה הגבוהה ביותר, ו/או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן כראות עיניו עם מציעים ועם אחרים, ו/או לערוך תחרות בין המציעים, ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים, ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק.

דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

המכר כפוף לאישור רשם ההוצל"פ בתיקי ההוצל"פ.

יונתן סונדרס, עו"ד – כונס נכסים

הצעות ניתן להגיש דרך האתר ו/או בפקס: 09-8858326

בהצלחה!