שתי יחידות נופש מחוברות ב"מלון איילנד" שדרות בן עמי מספר 10, נתניה

  • שדרות בן עמי מספר 10, נתניה
  • שתי יחידות נופש מחוברות בקומה 17 במלון "איילנד" נתניה
  • 8252
  • 159
  • 1701 ו- 1702

הזמנה להציע הצעות לרכישת שתי יחידות נופש ב"מלון איילנד" שדרות בן עמי מספר 10, נתניה

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת זכויות בשתי יחידות נופש מחוברות ב"מלון איילנד" המצויות בקומה 17, רח' שדרות בן עמי מספר 10, בעיר נתניה, הידועות כגוש 8252, חלקה 159, יחידות מספר 1701 ו- 1702 (להלן: "הנכסים").

הנכסים ימכרו בכינוס נכסים במסגרת תיק הוצאה לפועל מספר 519858-08-17 בלשכת ההוצאה לפועל בחדרה ומכירתם תהיה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.

המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו בכדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכסים, לרבות תיאורם, מצבם, שווים או כדאיות רכישתם. רכישת הנכסים תעשה על אחריות הרוכש, כפי שהם והיכן שהם AS IS WHERE IS)), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכסים, מצבם התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולם, הזכויות בנכסים וכל יתר המגבלות והתנאים החלים על הנכסים.

שמאות חלקית + מכתב נלווה

העתק של נוסח ערבות בנקאית

טופס הצעה

נסח איילנד5.2018