3 מחסנים בשטח כולל של 277 מ"ר, ברחוב שלמה בן יוסף 25, איזור תעשייה צ'ק פוסט חיפה

  • שלמה בן יוסף 25, איזור תעשייה צ'ק פוסט חיפה
  • 277 מ"ר
  • 3 מחסנים
  • 11665
  • 51
  • תתי חלקות 3,4,5

הזמנה להציע הצעות לרכישת מחסנים בצ'ק פוסט חיפה

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת זכויות ב-3 מחסנים בשטח כולל של 277 מ"ר, ברחוב שלמה בן יוסף 25, איזור תעשיה צ'ק פוסט חיפה הידועים כתתי חלקות 3,4,5 בחלקה 51 בגוש 11665 (להלן: "הנכס").

הנכס נמכר בכינוס נכסים במסגרת תיק הוצל"פ 26-01110-05-6 בלשכת ההוצל"פ בהרצליה ומכירתו כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.

המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו בכדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס. רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבם היום (AS IS), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבם התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו, הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות והתנאים החלים על הנכס.

הצעות בכתב יש למסור למשרדו של עו"ד סונדרס, כונס הנכסים, עד ליום 31.5.2018 בשעה 12:00 בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית שתוקפה יהא ל- 6 חודשים בשיעור 10% מגובה ההצעה לפקודת עו"ד יונתן סונדרס – כונס נכסים (להלן: "המקדמה"). סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו. מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל חזרה את המקדמה ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית. לסכום המוצע יתווסף מע"מ כדין.

הצעה זו כפופה לנוסח הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדו של עו"ד סונדרס ואשר עליו יידרש המציע לחתום.

כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר, ו/או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן כראות עיניו עם מציעים ועם אחרים, ו/או לערוך תחרות בין המציעים, ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים, ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

לא ישולמו דמי תיווך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הח"מ טלפון: 09-8357555 פקס: 09-8858326

מצורפים:

מכתב למתעניינים ושמאות הנכס

נוסח ערבות בנקאית

טופס הצעה

מודעה הזמנה להציע הצעות

תשריט בית משותףצו בית משותף

תקנון

נסח תת חלקה 5נסח תת חלקה 4נסח תת חלקה 3